Ana’na Tokang Carok

Ana’na Tokang Carok
September 18th, 2016 - 4:40 pm § in Carèta Madhurã

Carpan Ubaidillah Hasani

”Ka’, wa… entare teleponna. Molae gella’ amonye. Tadha’ se ngeddhebbi. Paleng badha se buto ka ba’na,” ale’, binena sengko’, ngolok dhari dhapor.

”Iya antos gallu,” sengko’ ajawab dhari taneyan. Pareppa’na jareya sengko’ gi’ aseyol eadha’na mano’ keteran. Sengko’ ta’ edhing monyena telepon se esaba’ edhalem roma.

Samarena abarri’ pakan ka tang mano’, sengko’ duliyan ajalan ka dhalem roma kaangguy nenggu sapa se nelepon gu-laggu. Edhalem roma, telepon jareya ekala’ pas etenggu nyamana Terossaghi ......


Addu Kajunelan

Addu Kajunelan

August 30th, 2016 - 3:32 pm § in Carèta Madhurã
Sambi esap-osap obu’na, Ahmad kene’ neng gellu’anna eppa’na, dhari bara’ ka temor ecareta’agi kakabbi. Ta’ tao ja’ dhari dhimma asalla Ahmad laju enga’ dha’ kajunelan gadhuwanepon Aljailani.

Kodhung Mera Ngodha

Kodhung Mera Ngodha

August 25th, 2016 - 6:23 pm § in Carèta Madhurã
Babine’ se akodhung mera ngodha akor ban barnana kalambina, maposang pekkeranna. Maske coma sakejja’ ngabasagi, bagussa akhlak tor alossa oca’ mabingong ban terro taowa.

Adduwan Ajam Ngeba Pate

Adduwan Ajam Ngeba Pate

August 25th, 2016 - 6:05 pm § in Carèta Madhurã
Ajam jareya badha e dhalem korong bunter se ekagabay dhari perreng. Tadha’ lobang se bisa elebedi kaangguy kalowar. Ajamma Saridin gun anga’-lenga’ sambi ngabas are se sajen tera’.

Dhu Ngalemba’ Guli Enneng

Dhu Ngalemba’ Guli Enneng

August 25th, 2016 - 6:01 pm § in Puisi Madhurã
Guli Enneng. Asalla dhari ta’ tao. Daddi bisa ban ngarte. Rassana padhana amempe. Tape neng-enneng erassa seppe. Egigi’ egugu’. Padhana anggu’ anganga. Ta’ bisa adabu’.Bisa’a masenneng pekker

Parengeddan Kamardika’an Indonesia

Parengeddan Kamardika’an Indonesia

August 17th, 2016 - 3:25 pm § in Carèta Madhurã
Kamardika’an Indonesia se lako eparengette sabban taon e tanggal 17 Agustus. Oreng-oreng biyasana ngarammeyagi kamardika’an kalaban cem-macem lomba. Akadiya lomba lari karung, nae’ bungkana penang, tarik tambang, ban salaennepon.

Arena Biru Dhaun

Arena Biru Dhaun

June 21st, 2016 - 1:38 pm § in Bhasã Madhurã
Arena Biru Dhaun. Lake’-bine’ red-mored se epagumpol neng aula padha nondhu’. Patoju’na epesa-pesa. Mored lake’ badha neng bagiyan kacer. Dineng mored bine’ ngennengnge bagiyan kangan

Mazdon Oh Ajhär Ngèjhä

Mazdon Oh Ajhär Ngèjhä

June 11th, 2016 - 5:55 am § in Puisi Madhurã
Mazdon Oh (El-Barca) samangkèn ngajhär neng SMA Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep, sabellunna perna ajhär è MA Tahfidh Annuqayah, kuliah è INSTIKA Annuqayah, jughän perna aktif neng Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep.


Orodhân: 1 ka 1312345...10...Last »